Thời gian xử lý xác minh

Tất cả thông tin và tài liệu mà bạn gửi để xác minh tài khoản đều được xem xét thông qua phương pháp xác minh tự động hoặc thủ công của chúng tôi. Thời gian xác minh tài khoản có thể dao động tùy thuộc vào phương pháp xác minh mà bạn lựa chọn.

Thời gian ước tính để xử lý mỗi loại xác minh được liệt kê trong bảng dưới đây:

Loại xác minh Phương pháp xác minh Thời gian xử lý dự kiến
Email Tự động Ngay lập tức
Điện thoại Tự động Ngay lập tức
ID Tự động 24 giờ
ID Thủ công Từ 2 đến 7 ngày
Giấy tờ chứng minh địa chỉ (POA) Tự động 24 giờ
Giấy tờ chứng minh địa chỉ (POA) Thủ công Từ 2 đến 7 ngày

Ghi chú:

  • Thời gian xác minh ID và địa chỉ tự động có thể lên tới 24 giờ. Nếu bạn không nhận được kết quả trong vòng 24 giờ, có nghĩa là tài liệu của bạn đang được xác minh thủ công.
  • Do đại dịch virus Corona (COVID-19), thời gian xử lý các xác minh thủ công có thể kéo dài hơn bình thường (từ 3 tới 10 ngày). Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

 Để biết thêm thông tin về chủ đề này, hãy tham khảo hướng dẫn xác minh IDxác minh địa chỉ.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm