Giao dịch

Giao dịch là một hồ sơ trên chuỗi khối mô tả về sự lưu chuyển Bitcoin từ một tài khoản này qua tài khoản khác. Một giao dịch được thực hiện khi dữ liệu được gửi từ một địa chỉ Bitcoin tới địa chỉ khác. Giống như việc gửi tiền từ một người này tới người khác trong giao dịch tài chính truyền thống, bạn gửi Bitcoin bằng cách gửi dữ liệu (Bitcoin) cho nhau. 

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm