Các điều khoản đề nghị

Điều khoản của đề nghị là đoạn mô tả ngắn về những yêu cầu cần được thỏa mãn trước khi bắt đầu một giao dịch. Trong điều khoản của đề nghị, người mua có thể mô tả về những thông bổ sung cần thiết khác để hoàn thiện đề nghị. Điều khoản đề nghị thường bao gồm phương thức thanh toán của người mua và một danh sách những bước mà người bán cần thực hiện để hoàn thành giao dịch.

Lưu ý: điều khoản của đề nghị phải phù hợp với Điều khoản Dịch vụ.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm