Adding Bank Account to User Profile

This article shows you how to add and manage bank details in your profile.  Now you don’t have to send this sensitive information to your trade partner manually every time you have a bank transfer trade. You can save more than one bank account and use them for all your bank transfer trades.

Adding bank account

1. Login to your account, hover over your username and click Settings.
Email_verification_1.png
The Account settings page appears.

2. Keep your bank account details handy and click Payment Details on the left menu.
payment_details.png

3. Choose your account type, country, and currency and click Next.
Click_Next.png

4. Kumpletuhin ang sumusunod na mga field:
insertinfo1.png

Pangalan ng Field Deskripsyon Mga Komento
Routing Number Ang ginamit na siyam na digit code para tukuyin ang pinansiyal na institusyon. The USA only
Numero ng Account Personal na numero ng account mo kasama ang bangko.  
Pangalan ng May-ari ng Account Pangalan ng may-ari ng account. The account holder’s name must be exactly as stated in the account.
IBAN Ang Iyong Pandaigdig Na Numero Ng Account Sa Bangko EU lang
Bangko Pangalan ng bangko mo. Nigeria lang

5. Click International transfer details (optional) and complete the additional fields as follows:
ClickInternationalDetails.png

Note: If you want to receive international payments, additional details about Account Holder are necessary.

InternationalDetails.png

Pangalan ng Field Deskripsyon Mga Komento
Country of residency Kasalukuyan mong bansang tinitirhan. Tulad ng binanggit sa mga dokumentong nauugnay sa account sa bangko. Hindi ito ang bansa na ikaw ay isang mamamayan.
State/Region Kasalukuyan mong estado o rehiyong tinitirhan. Tulad ng binanggit sa mga dokumentong nauugnay sa account sa bangko.
Siyudad Kasalukuyan mong lungsod na tinitirhan. Katulad ng binanggit sa account ng bangko na nauugnay sa mga dokumento.
Zip Code The Zip Code of your current residence. Tulad ng binanggit sa mga dokumentong nauugnay sa account sa bangko.
Adres Kumpletong adres ng tirahan mo. Tulad ng binanggit sa mga dokumentong nauugnay sa account sa bangko.

6. Click Add account.
clickaddaccount.png
Your account is added to the list of your bank accounts in your profile.

Tandaan: 

  • You can edit/remove account details in the future. 
  • Maaari kang mag-save ng maraming account sa bangko at gamitin ang lahat ng iyon para sa lahat ng mga trade ng paglilipat sa bangko.

editaddnew.png

Deleting bank account

1. Login to your account, hover over your username and click Settings.

Email_verification_1.png

The Account settings page appears.

2. Click Payment Details on the left menu.

payment_details.png

The list of your bank accounts appears.

3. Choose the account you want to be deleted and click Delete.

ClickDeleteAcc.png

A confirmation dialogue box appears.

4. Double-check if this is the account you want to remove and click Yes.

CLickYes_.png

Your account is removed from the list of your bank accounts in your profile.

For more information, read our tips on how to buy cryptocurrency with bank transfers or check how to add a bank account directly from trade chat.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa